Elektrická vozítka, dětská elektrická autíčka | ELEKTRICKA-AUTICKA.EU
ÚVOD KATALOG SLEVY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
KÓD
Kateřina Kluďáková
Adresa
František Vindiš
Sušilova 36/10
Vyškov
682 01
Česká Republika
10106979
DIČ CZ6204230307
jsme plátci DPH
Telefon 737 278 253
737 279 187
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

Obecné ustanovení

 1. Vlastník internetového obchodu elektricka-auticka.eu je František Vindiš, IČ: 10106979, DIČ:CZ6204230307 se sídlem Sušilova 36/10, 682 01 VYŠKOV. Provozovatelem internetového obchodu www.elektricka-auticka.eu je obchodní společnost DIMIX s.r.o., se sídlem Vyškov, Sušilova 36/10, PSČ: 682 01.IČO: 27729672, DIČ: CZ27729672
  Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně v oddíle C, vložce 55171., tel: 737 278 253, email: info@elektricka-auticka.eu (dále jen prodávající).  Adresa provozovny: Masarykovo nám. 4, 697 01 KYJOV.  Adresa pro uplatnění reklamací: Masarykovo nám. 4, 697 01 KYJOV. 
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu elektricka-aticka.eu (dále jen kupující). 
 3. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.elektricka-auticka.eu mezi prodávajícím a kupujícím, řídí se jejich vzájemné vztahy: - zákonem č. 40/1964 Sb. O ochraně spotřebitele, - zákonem č. 634/1992 Sb. Občanským zákoníkem - přiměřeně také těmito obchodními podmínkami.  Jeli smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy zákonem č.513/1991 sb. Obchodním zákoníkem v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami. 
 4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil, jsou pro něj srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Také dále stvrzuje, že akceptuje výši ceny za zboží, včetně případných dopravních a expedičních nákladů. 
 5. Provozovatel internetového obchodu www.elektticke-auticka.eu prohlašuje, že osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce, budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy může být pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce) uzavřené na webových stránkách internetového obchodu www.elektricka-auticka.eu. 
 2. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho skutečné nabídce. Může ale nastat situace, že objednané zboží v době objednávky není již součástí sortimentu prodávajícího. O této skutečnosti prodávající ihned kupujícího informuje. 
 3. Popis zboží na stránkách vychází z informací poskytnutých od výrobců a dodavatelů. Informace jsou aktualizovány a průběžně kontrolovány. I přesto nelze zcela zajistit jejich přesnost a proto si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu. Povinností prodávajícího je odstranění nepřesných informací ihned jakmile o nich dozví. 
 4. Předmětem kupní smlouvy není předvedení, instalace a montáž dodaného zboží. 
 5. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Zboží bude dodáno včetně českých návodů k obsluze. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu. 

Objednávka zboží

 1. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. 
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. 
 3. Kupující vytvořením objednávky dává souhlas s obdržením faktury za objednané zboží v elektronické podobě. 
 4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím ve vystavené objednávce. 
 5. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje:
 • identifikaci kupujícího
 • druh zboží
 • cenu za zboží
 • počet kusů
 • způsob doručení
 • doručovací adresu 

Storno objednávky

 1. Stornování objednávky ze strany kupujícího, lze provést elektronickou podobou a to zasláním e-mailu na adresu info@elektricka-auticka.eu, popřípadě telefonicky a to do jedné hodiny po jejím odeslání. Po této lhůtě se objednávka považuje za závazně přijatou. 
 2. Prodávající si vyhrazuje právo stornování objednávky nebo její části v případě, pokud již objednané zboží není součástí jeho sortimentu z důvodu nedodání výrobcem či dodavatelem. Pokud tato skutečnost nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. Jestliže kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

Dodání zboží

 1. Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři jako adresu doručovací. 
 2. Doba doručení zboží je 3-14 dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží má prodávající skladem, bude toto zboží vyexpedováno do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží, které nemá prodávající skladem, bude vyexpedováno do 7-14 pracovních dnů. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem ani u našich dodavatelů, budeme Vás o tom neprodleně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vaší objednávky nás neváhejte kontaktovat na info@elektricka-auticka.eu. 
 3. Skladová dostupnost je pouze informativní a mění se každou chvíli. V okamžiku potvrzení Vaší objednávky není vždy možné zaručit, že Vámi objednané zboží bude stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. 
 4. Doručení proběhne v pracovní dny. 
 5. Zákazník má rovněž možnost vyzvednutí objednaného zboží přímo v našich kamenných prodejnách ve Vyškově, Kyjově a Hovoranech. 
 6. Po přijetí zásilky si prosím zkontrolujte její stav a v případě poškození či jiných nesrovnalostí sepište s dopravcem o této skutečnosti protokol. Po té nás ihned kontaktuje. Vyhne se tím zbytečným průtahům při řešení problémů. 

Cena a platba

 1. Ceny zboží zahrnují DPH v zákonné sazbě. 
 2. K ceně dodávaného zboží prodávajícím bude připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit. 

Platba na dobírku:

 • Česká pošta: ZDARMA

Platba předem na bankovní účet:

 • Česká pošta: ZDARMA

Pozor, doprava zdarma platí pouze pokud je dodací adresa na území České republiky.

Záruka a odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je na žádost kupujícího povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). V případě, že kupující při koupi zboží neobdrží záruční list, postačující náhradou kupujícímu je doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ.
 2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, které stanovuje zákon. Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy a pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady (reklamace), vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele .č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“)

Kupující:

elektricka-auticka.eu, Hlavní 207, 696 12 Hovorany  nebo doručí osobně na adresu provozovny:  Masarykovo nám. 4, 697 01 Kyjov nebo  Sušilova 36/10, 682 01 Vyškov 

Slovenským zákazníkům doporučujeme reklamované zboží zasílat na adresu:

- elektricka-auticka.eu, P.O.BOX 2/74, 908 51 Holíč

 

V písemné reklamaci by měly být uvedeny následující informace:

 1. jaké zboží je reklamováno
 2. důvod reklamace (popis vad a jakým způsobem se projevují)
 3. číslo objednávky nebo dokladu o koupi pro rychlejší identifikaci a rychlejší vyřízení reklamace

 

Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:

 1. vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 4. jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Prodávající

 1. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zboží spolu s písemnou reklamací a vyrozumí o tom kupujícího písemně, popřípadě elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 2. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 3. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel.: 737279187 a to v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin, nebo na info@elektricka-auticka.eu. 

Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodávané prostřednictvím internetového obchodu www.elektricka-auticka.eu a to v délce trvání 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.
 2. Vznikne-li škoda při přepravě zboží odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, v tomto případě bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním či neodborným zásahem kupujícího popřípadě třetí osoby.
 5. Prodávající není povinen převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

 

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě (odstoupení od kupní smlouvy)

 1. Kupující je oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne převzetí dodaného zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.. Tato lhůta trvá 14 kalendářních, nikoliv pracovních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. V případě, že zákazník obdrží zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně.
 2. V případě odstoupení od smlouvy, kupující vrátí kompletní zboží do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na vlastní náklady zpět prodávajícímu, jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace). Kupující zabalí či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.
 3. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 4. Zákazník má právo ve 14-ti denní lhůtě zboží vyzkoušet a zjistit, zda mu vyhovuje. Se zbožím by mělo být zacházeno tak, aby na něm nebyly zjevné známky opotřebení (škrábance, špína, ulomené části, mechanické poškození, atd.). V případě, že zboží není ve 100% stavu, může prodávající požadovat po zákazníkovi úhradu nákladů, které byly vynaloženy na uvedení zboží do původního stavu.
 5. Doporučujeme zákazníkům odstoupit od smlouvy písemně a toto odstoupení doručit do sídla prodávajícího nebo zaslat odstoupení prostřednictvím emailové zprávy na adresu info@elektricka-auticka.eu a to nejpozději v poslední den lhůty. Pokud poslední den lhůty připadá na víkend nebo svátek, tak se za poslední den lhůty považuje nejbližší následující pracovní den.
 6. V odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky nebo číslo dokladu o koupi (pro rychlou identifikaci), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz, tedy uvedení čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího nebo adresy pro vrácení částky složenkou. Peníze budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že jej skutečně odeslal.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@centrshop.cz.
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Likvidace starého spotřebiče

 1. Starý spotřebič je možné bezplatně odevzdat ve sběrných místech, jejichž seznam naleznete na stránce https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

 

Ochrana osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.elektricka-auticka.eu, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 • Obsah a účel dokumentu
 • Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 • K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 • Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 • Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

DIMIX s.r.o., IČ: 27729672, se sídlem Sušilova 36/10, 682 01 Vyškov (dále jen „Správce“)

jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, sp.zn. C55171

kontaktní e-mail: info@elektricka-auticka.eu, kontaktní telefon: +420 737 278 254, naše webové stránky: www.elektricka-auticka.eu

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili.

 

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail případně také obchodní jméno, IČ a DIČ.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je dodání zboží.

Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail

.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o dopravce, spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů:

Česká pošta, s.p.

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Akont Kyjov s.r.o.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu katka.kludakova@centrshop.cz, nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.elektricka-auticka.eu Toto znění je účinné od 25. 5. 2018

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta
Při nákupu elektrických autíček, motokár a kolonožek. Na Slovensko nezasíláme!
ZDARMA ZDARMA
Česká pošta
Nákup náhradních dílů. Na Slovensko nezasíláme!
99,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr - Kyjov
Odběr v kamenné prodejně v Kyjově.
ZDARMA ZDARMA
Osobní odběr - Vyškov
Odběr v kamenné prodejně ve Vyškově.
ZDARMA ZDARMA
Osobní odběr - Hovorany
Odběr v kamenné prodejně v Hovoranech.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Bankovní převod
BEZ POPLATKU
Dobírka
Při nákupu elektrických autíček, motokár a kolonožek.
BEZ POPLATKU
Dobírka
30,00 Kč
Osobní odběr
Objednané zboží se platí při převzetí na prodejně. O termínu vyzvednutí Vás budeme informovat telefonicky.
30,00 Kč
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
. .